OFERTA PROGRAMOWA

Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. ...

Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

W tym miejscu z przyjemnością informować będziemy Państwa o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola np. uroczystości, konkursy przybliżając tematykę, warunki oraz efekty naszych ...

Czytaj więcej

iPRZEDSZKOLE

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy miasta Radomia. Od września wszystkie radomskie placówki oświatowe, zarówno szkoły jak i przedszkola objęte zostały nowoczesnym ...

Czytaj więcej

Oferta programowa

STRONA GŁÓWNA   /   OFERTA PROGRAMOWA

inny opis

     Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. Atrakcyjne usytuowanie przedszkola w pobliżu Zalewu Borki sprzyja spacerom, kuligom i innym formom aktywności rekreacyjnej.

Praca w grupach planowana jest w oparciu o: 

 • Program edukacji przedszkolnej: Zbieram, poszukuje, badam Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat
 • Indywidualne programy edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej rozszerzona jest o programy własne i opracowania autorstwa naszych nauczycieli:

 • Systemowy program wychowawczy.
 • Jak przeciwdziałać agresywnym zachowaniom dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Terapia przez sztukę.
 • Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki.
 • Radom moje miasto rodzinne.
 • Zwinne rączki.
 • Przedszkolak w świecie magii teatru.
 • Naturalna nauka języka.
 • Grafika formą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 • Moje rączki mówią -język migowy dla każdego przedszkolaka

Opracowania

 • Rozpoznawanie i sposoby pracy z dzieckiem z zespołem ADHD
 • Edukacja obywatelska w przedszklou
 • Kto ty jesteś? Polak Mały, Jaki znak twój?Orzeł Biały.
 • Muzykoterapia i logorytmika w działaniach plastycznych
 • Wpływ zabaw i zajęć na powietrzu na rozwój ruchowy i zdrowie dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Jak zachęcić niejadków do poznawania nowych smaków.


W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów

 

Rytmika

 

      Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej oraz instrumentalnej. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie muzyki realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności - wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe odbywają się przy akompamencie pianina lub elektronicznego keyboardu. W czasie zajęć z rytmiki dzieci mają kontakt z muzyką na żywo, gdzie zapoznają się z budową i sposobem gry na różnych instrumentach, uczą się piosenek o różnej tematyce, poznają i tańczą tańce ludowe, narodowe, integracyjne, grają na instumentach perkusyjnych. Zajęcia odbywają się w każdej z grup raz w tygodniu i trwają odpowiednio 15/30 minut. Zajęcia prowadzi pani Ewa Gawrońska. 

 

Logorytmika 

 

      Grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki komunikacji językowej odbywają się w każdej z grup raz w tygodniu i trwają odpowiednio 15/30 minut. Mają one charakter profilaktyczny. Na zajęciach dzieci doskonalą pracę aparatu artykulacyjnego, utrwalają właściwy tor oddechowy oraz uczą się właściwej artykulacji poszczególnych głosek. Ponadto zajęcia rozwijają zarówno słuch fonetyczny jak i fizyczny, percepcję wzrokową, wzrokowo-słuchową oraz wzrokowo-ruchową. Podczas zajęć odbywa się wiele zabaw stymulujących lewą półkulę mózgu odpowiadającą za mowę. W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola.   Zajęcia prowadzi pani Małgorzata Marglewska. 

 

Język angielski 

 

      W bieżącym roku szkolnym już w 5 oddziałach  prowadzimy  "intuicyjne przyswajanie języka angielskiego" metoda ta polega na bezpośrednim kolntakcie dziecka z nauczycielem posługującym się jezykiem angielski. Samoistne przyswajanie języka w codziennych dla dziecka sytuacjach poprzez rozmowę, ruch, zabawę zapewnia zdecydowanie wyższy poziom znajomości języka obcego niż podczas tradycyjnego nauczania. Dziecko nię męczy, nie nuży, nie wymaga żadnych specjalnych zdolności, a intuicyjna komunikacja, podnosi poziom poznawczy i poszrza zakres wiedzy dziecka. W grupie  XI lektorem jest pani Marzena Gos, w grupie V pan Marcin Bukalski, w grupie VII pani Paulina Bator, a w grupie VIII  pani Barbara Zimoląg.

 

 Język migowy

 

      Od września 2017 roku w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy nauke języka migowego. Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich kontakt z elementarnymi znakami z zakresu daktylografi oraz ideografii. Nauka języka migowego pozwala dziecku na przyjemne ćwiczenia liter, głosek i słów w ciekawy sposób. Dla dziecka jest zabawą, w której nie musi umieć czytać, aby "przeczytać". Nauka znaków daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja w zapamiętywaniu znaków graficznych liter, ponieważ niektóre znaki swoim wyglądem przypominają faktyczną literę, a samo miganie trenuje motorykę rąk. Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszytkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu kontaktowania się z osobami z wadą słuchu. Powoduje rozwój umiejeętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia. Nauka języka odbywa się w toku dnia w różnych sytuacjach zadaniowych, zabawowych i podczas swobodnej aktywności dzieci.  Elementy języka migowego wprowadzają w swoich oddziałach panie Magdalena Kwiatkowska, Katarzyna Kołazińska,  Justyna Wójcicka.        

 

Profilaktyka wad postawy 

 

      W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z zakresu " Profilaktyki wad postawy" prowadzone są raz w tygodniu i trwają 15/30 minut w zależności od grupy wiekowej. Zajęcia dostarczają dzieciom zorganizowanej formy aktywności ruchowej, uwzględniająć stopień trudności oraz rozwój psychofizyczny i motorycznych dzieci. Najważniejszym aspektem zajęć jest kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. Zajęcia mają charakter profilaktyczny podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu. Podczas wykonywanych ćwiczeń dzieci uczą się szybkości i zwinności. Kształtują świadomość swojego ciała oraz orientację przestrzenną, uaktywniają układ narządów ruchu, krążenia i oddechowy. Szczególną uwagę zwraca się na wzmacnianie mięśni klatki piersiowej, mięsni brzucha, grzbietu i kończyn. U dzieci rozwija się również poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, poprzez wdrażanie do wzajemnej współpracy w czasie wykonywanych ćwiczeń. Zajęcia dla wszystkich dzieci obdywają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzi pani Barbara Ryters.

                                                                               


Ponadto dzieciom z niepełnosprawnością proponujemy uczestnictwo w następujących zajęciach:

 

Zajęcia  logopedyczne

 

      Na zajęciach logopedycznych w naszym przedszkolu specjalista logopeda dba o to, by dzieci mówiły płynnie, wyraźnie oraz zgodnie z regułami języka polskiego. Zajęcia prowadzone są  grupowo jak i poprzez indywidualną terapię logopedyczną. Logopeda diagnozuje wszelkie zaburzenia mowy u dzieci oraz opracowuje programy oddziaływań terapeutycznych dla każdego dziecka indywidualnie. Ćwiczy prawidłowy rozwój mowy u dzieci niemówiących lub słabo mówiących, oraz doskonali wymowę już ukształtowaną. Pomaga usuwać wady i zaburzenia mowy oraz zaburzenia głosu. Podczas zajęć korzysta z szerokiego zasobu pomocy logopedycznych oraz z licznych programów multimedialnych. Jednak sukces terapii użależniony jest nie tylko od systematycznej pracy w przedszkolu, ale również od zaangażowania rodziców i ich pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia z terapii logopedycznej trwają 30 minut. Zajęcia prowadzi pani Monika Kornatka.

 

Zajęcia z psychologiem 

 

      Psycholog w przedszkolu to osoba towarzysząca dzieciom w ich codziennej drodze mającej za zadanie wspomagać ich naturalny rozwój i stwarzać ku temu jak najbardziej optymalne warunki. Psycholog przedszkolny prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, wspomagające rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednym z podstawowych narzędzi pracy naszej psycholog jest wspólna zabawa z dziećmi to właśnie ona stanowi klucz do świata dziecięcych przeżyć, pozwala na stwarzanie okazji, w której dziecko ujawni skrywane potrzeby, sposób postrzegania i rozumienia świata, pozwala odkryć przyczyny niepokojących zachowań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w gabinecie psychologa. Zajęcia z terapii psychologicznej trwają 30 minut. Zajęcia prowadzi pani Skupińska - Fila Dominika.

Bajkoterapia 

 

       Bajkoterapia wykorzystywana jest w  pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Pomaga dzieciom w rozwijaniu ich inteligencji, porządkowaniu uczuć oraz rozwiązywaniu problemów i trudności. Bajkoterapię realizuję się poprzez czytanie dzieciom właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej tzw. "Bajko- pomagajki". Odpowiednio dobrane treści pomagają w  przezwycięzaniu lęków, przedstawiąją pewne wzorce postępowania, umożliwiają zrozumienie nowej sytuacji i podpowiadają jak sobie z nią radzić, dają wiarę we własne siły umiejętności, budują dobre samopoczucie i nastawienie do pozytywnego myślenia oraz rekompensują niezaspokojone braki i potrzeby. Bajkoterapia w naszym przedszkolu prowadzona jest raz w tygodniu dla dzieci wymagających wsparcia w procesie edukacyjnym. Terapię prowadzą wszyscy nauciele wspomagający w swoich oddziałach.

 

Arteterapia 

 

      Arteterapia znana jako "terapia sztuką" stanowi doskonałą formę uzupełniającą proces edukacyjno-terapeutyczny. W aspekcie oddziałowywań terapeutycznych pełni trzy podstawowe funkcję-  rekreacyjną (możliwość wypoczynku, nabierania siły), edukacyjną (dostarczanie dodatkowej wiedzy), oraz korekcyjną mającą na celu przekształcanie szkodliwych mechanizmów na takie które są bardziej wartościowe. Zajęcia skierowane są dla dzieci z zaburzeniami w sferze psychicznej, fizycznej lub społecznej. Zajęcia grupowe dla dzieci prowadzone są  raz w tygodniu. Terapię prowadzi pani Joanna Rdułtowska-Kobza 

 

Sensoplastyka

 

       Edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu, stymuluje wszystkie zmysły, wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym "łatwiej" się myśli, tym sprawniej przebiegają wszystkie procesy analizy i syntezy. Celem zajęć jest budowanie twórczych samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane na konfrontację z rzeczywistością. Dzieki zajęciom dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał który jest suchy i sypki zamienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywając w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo- skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystostowania się do zmian. Zajęcia z sensoplastyki skierowane są do dzieci wymagających specjalistycznego wspomagania. Prowadzą ją w swoich oddziałach nauczyciele posiadający odpowiednie  kwalifikacje.

 

Integracja Sensoryczna 

 

 

     Głownym zadaniem w terapii Integracji Sensorycznej jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Odbywa się to w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało na nie reakcją adaptacyjną, poprawiając tym samym integrację tych bodźców. Najważniejszą zasadą terapii jest to, że ma być ona dla dziecka przyjemnośćią. Terapia Si rozwija: 

ciało - dzięki lepszej współpracy między zmysłami poprawia się koncentracja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa, orientacja w schemacie ciała oraz motoryka duża i mała.

umysł - rozwijają się procesy poznawcze takie jak: uwaga pamięć, myślenie i spostrzegawczość.

Sprzęt do terapi SI daje wiele możliwości dostarczania bodzców sensorycznych i zapewnia ruch całego ciała. Można go podzielić na :

1. Sprzęt podwieszany - huśtawki, trapezy, hamaki, drabinki, platformy, konik, helikopter

2. Sprzęt naziemny - beczki, tunele, deskorolki, zjeżdzalnie, drabinki wspinaczkowe, deski równoważne irotacyjne, liny, sprzęt do balansowania 

W naszym przedszkolu terapią objęte są wszystkie dzieci wymagające specjalistycznego wspomagania. Indywidualne zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają około 30 minut. Prowadzone są przez doświadczoną specjalistkę panią  Barbarę Szczęsną. 

 

Dogoterapia

 

         Dogoterapia to zajęcia wspomagające rozwój fizyczny, psychiczny i intelektualny dzieci w oparciu o zabawę ze specjalnie wyszkolonym i przystosowanym do pracy z dziećmi, psem terapeutą. Dogoterapia kierowana jest do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami zarówno psychicznymi jak i fizycznymi. W naszym przedszkolu dzieci uczeszczają na zajęcia raz w tygodniu i bawią się z psem rasy Cocker Spaniel Cavalier o imieniu Niki. Zajęcia trwają 15/30 minut w zależności od grupy wiekowej, a każde spotkanie ma wcześniej przygotowany cel terapeutyczny, indywidualny dla każdej grupy.   Zajęcia prowadzone są przez dyplomowaną dogoterapeutkę panią  Martę Grylak.

 

Rehabilitacja ruchowa 

 

  

        Potrzeba ruchu  jest zjawiskiem naturalnym dla człowieka. Poprzez ruch, obcowaniem z nim, dziecko zdobywa doświadczenie, przyswaja umiejętności, które później będzie wykorzystywało w dalszym życiu. Dziecko stopniowo doskonali swoje podstawowe ruchy lokomocyjne oraz ruchy warunkujące wykonywanie różnych czynności. Dlatego bardzo istotne jest, wykorzystanie w pracy terapeutycznej możliwości doświadczania przez dziecko ruchu. Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem we wspomaganiu dzieci niepełnosprawnych. Wczesne podjęcie działań rehabilitacyjnych, stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności terapii. Od 1 września 2018 r. gabinet rehabilitacyjny zostatał doposażony w dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny:

 

 • Wannę do masażu wirowego stóp i podudzi – urządzenie umożliwia kąpiele, które zalecane są w celu  rozluźnienia napięcia mięśniowo – nerwowego.
 • Lampę typu Solmed Uno – lampa przeznaczona jest do wykonywania zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego. Które poprzedza wszystkie zajęcia usprawniające.
 • Aparat do masażu – Aquavibron – umożliwia prowadzenie efektywnego masażu na sucho, celem  którego jest rehabilitacja całego ciała dziecka.                                                                                                                                                        

Zajęcia z rehabilitacji ruchowej odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Rehabilitacje w naszym przedszkolu prowadzi pani Aneta Bętkowska. 

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

 

    Metoda wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania rychowego
 • świadomości przestrzeni i działania w niej 
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu

System ćwiczeń ma zastosowanie we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju emocjalnego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować w niej najpierw z partnerem w parach, a wreszcie z całą grupą. Podczas kontaktu z drugim człowiekiem uczy się opiekować drugą osobą. Ruch jest zabawą,  która daje przeżyć radości dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych przez dzieci. Zajęcia prowadzą nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

 

Terapia ręki 

 

        Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, dużej motoryki w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, faktur, materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rożróżniania. Podczas usprawnienia ręki wykonuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej ręki dziecka, sprawności manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynacje pomiędzy dłońmi. W późniejszym etapie obejmuje naukę pisania. Zajęcia z terapii ręki przeznaczone są dla dzieci które:

 • niechętnie podejmują czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)
 • mają problem w opanowaniu umiejętności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie przedmiotów)
 • mają problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • mają trudności w dostosowaniu szybkości i zakresu ruchów do charakteru wykonywanej czynności - wykonują czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 • nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego uscisku dłoni, np. siadania na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakurach, mają problemy grafomotoryczne, w tym trudności we wstępnej nauce pisania.

Zajęcia z zakesu terapii ręki prowadzą wszyscy nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

 

Terapia behawioralna 

 

             Terapia behawioralna to kolejny rodzaj terapii stosowany w pracy z naszymi wychowankami. To jedna z najbardziej skuteczych metod postępowania terapeutycznego. Bazuje na zmniejszaniu niepożądanych zachowań, rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz generalizacji i utrzymowaniu wytworzonych zmian. Technika stosowana w tym podejściu to systematyczna technika awersyjna systemu wzmocnień oraz modelowanie zachowań w których dziecko w praktyce uczy się pożądanych form zachowań.Dzieciom i ich rodzicom  proponujemy udział w następujących wydarzeniach cyklicznych:

 • Wesołe soboty 
 • Dni otwarte
 • Zajęcia otwarte
 • Przedstawienia z cyklu "Rodzice - Dzieciom"
 • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
 • Przedstawiena z cyklu "Nauczyciele - dzieciom"
 • Przedstawiena z cyklu "Dzieci - dzieciom"

 

W roku 2018/2019 przewidujemy następujące uroczystości i przedswięwzięcia:

 

 • 11 listopada - Uroczysta akademia z Okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • Dzień Przedszkolaka 
 • Dzień pluszowego misia 
 • "Mój zaczarowany świat" - V edycja wojewódzkiego konkursu plastyczny
 • "Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki" - III edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego 
 • Pasowanie na przedszkolaka 
 • Regionalny konkurs na projekt "Symbolicznego klucz do naszego miasta"
 • Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością 
 • Jasełka 
 • Zabawy ze św. Mikołajem 
 • Bal karnawałowy
 • Dzień babci i dziadka 
 • Dzień Autyzmu 
 • Święto mamy i taty
 • XVI Radomskie Dni Godności
 • Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 
 • Dzień dziecka 

Nawiazaliśmy współprace z:

 • Policją 
 • Strażą Pożarną 
 • Strażą Miejską 
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu 
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu 
 • Studiem edukacji artystycznej  "Pinezka"w Radomiu
 • Ratownictwem medycznym "Deltamed"
 • Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu
 • Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli
 • Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 w Radomiu 
 • Publicznym Przedszkolem nr 25 w Radomiu 
 • "Caritas" Diecezji Radomskiej 
 • Centrum Młodzieży "Arka"w Radomiu 
 • Młodzieżowym zespołem ludowym "Guzowianki"
 • Kinem Helios 
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu 
 • Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Radomiu 
 • Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźni"
 • Polskim Stowarzyszeniem Turystyczno-Krajoznawczym PTTK 
 •  Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu 
 • Gminną  Biblioteką Publiczną na Borkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie www.pawelec.info