OFERTA PROGRAMOWA

Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. ...

Czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

W tym miejscu z przyjemnością informować będziemy Państwa o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola np. uroczystości, konkursy przybliżając tematykę, warunki oraz efekty naszych ...

Czytaj więcej

iPRZEDSZKOLE

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy miasta Radomia. Od września wszystkie radomskie placówki oświatowe, zarówno szkoły jak i przedszkola objęte zostały nowoczesnym ...

Czytaj więcej

Oferta programowa

STRONA GŁÓWNA   /   OFERTA PROGRAMOWA

     Wasze dziecko już niedługo po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, zadbajcie, aby było to właściwe miejsce. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych nie przekracza 20 osób. Atrakcyjne usytuowanie przedszkola w pobliżu Zalewu Borki sprzyja spacerom, kuligom i innym formom aktywności rekreacyjnej.

Praca w grupach planowana jest w oparciu o: 

 • Program edukacji przedszkolnej: Zbieram, poszukuje, badam Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat
 • Indywidualne programy edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Program edukacji przedszkolnej uwzględnia obszary z podstawy programowej:

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole posługuje się następującymi sprawnościami, umiejętnościami i zachowaniami:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie korzysta z toalety i wykonuje czynności higieniczne takie, jak mycie rąk i innych części ciała, posługuje się chusteczką do nosa;

2) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

3) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami, rekwizytami lub bez nich;

4) inicjuje zabawy ruchowe, konstrukcyjne, interakcyjne, wykonuje czynności intencjonalne, przybiera odpowiednią postawę ciała, planuje ruch, orientuje swoje ciało w przestrzeni zabawy;

5) biega, skacze, przeskakuje i przechodzi przez przeszkody, stoi na jednej nodze, czołga się, wiruje, chodzi na palcach, piętach, zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach stóp, tańczy, stosując kroki naprzemienne, dostawne, cwał, toczy piłkę, rzuca, dźwiga, podnosi, odbija;

6) wykonuje czynności takie, jak sprzątanie, pakowanie, trzymanie dużych przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni; a także wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

7) używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykazuje zdolność ciała i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchowo-przestrzenną w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych takich, jak czytanie i pisanie.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole posługuje się następującymi umiejętnościami, zachowaniami i wiedzą :  

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu: rysunek, rozmowa o rysunku, taniec, zabawa, praca użyteczna, muzykowanie, a także chwilowy bezruch, spokój, wyłączenie się z grupy, zajęcie się samym sobą;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, iż rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

8) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

9) dostrzega, iż zwierzęta także czują i wchodzą w relacje emocjonalne z ludźmi, obserwuje ich zachowania i wczuwa się w odczucia zwierząt.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole posługuje się następującymi umiejętnościami, zachowaniami i wiedzą:

 

1) identyfikuje się z określonymi rolami: dziewczynki, chłopca, siostry, brata, córki, syna, koleżanki, kolegi, przedszkolaka, człowieka, Polaka; wyraża to za pomocą prostych komunikatów werbalnych, niewerbalnych i innych środków wyrazu, np. rysunku, rozmowy o obrazku, rozmowy o zdjęciu;

2) przejawia poczucie własnej wartości, szanuje wypowiedzi innych dzieci, czeka na swoją kolej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

4) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku, spaceru;  

5) nazywa wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, grzeczność, radość;

6) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych dzieci;

7) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

8) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

9) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek, grupy teatralnej, grupy sportowej, grupy narodowej, wyraża tę przynależność z wykorzystaniem prostych środków wyrazu: obrazek, piosenka, wierszyk, rozmowa, znaczek itp.;

10) tworzy samodzielnie relacje z dziećmi i wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole posługuje się następującymi umiejętnościami, zachowaniami i wiedzą:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu, za pomocą komunikatów niewerbalnych: symboli zawartych w tańcu, intencjonalnym ruchu, geście, formach i impresjach plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcjach i modelach z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych czystych fonetycznie słowach;

3) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy zapisane w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

4) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

5) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

6) wykonuje własne eksperymenty z rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem, nadając im znaczenie; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, rusza się przy muzyce zgodnie z rytmem, reaguje na sygnały (muzykowanie, audiacja), wykonuje lub rozpoznaje melodie i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu (hymn przedszkola), charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości, np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne);

7) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem długopisem, tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie;

8) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach (np. Smok Wawelski);

9) podejmuje samodzielną aktywność matematyczną, wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych, posługuje się podstawowymi pojęciami matematycznymi umożliwiającymi zabawę i naukę w przestrzeni, eksperymentuje i zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt wielkość, ciężar oraz kierunek w toku poruszania się;

10) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, określa długość np. przedmiotów, wykorzystując stopę, dłoń, but;

11) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie;

12) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, np. wybiera z pudełka 6 klocków czerwonych i 6 niebieskich, określa kolejność położenia obiektów, ustawia się w rzędzie jako dziewiąty, odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 9, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej;

13) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi czasu, np.: wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia;

14) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, odlot ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody; dotyczącymi życia zwierząt, korzystania z dóbr przyrody np. grzybów, owoców, ziół;

15) podejmuje samodzielnie aktywność poznawczą, budującą wyobrażenia i pojęcia o otaczającym świecie, rozwijającą zaciekawienia, wrażliwość estetyczną i umiejętność uczenia się;

16) posługuje się w zabawie słowami w języku obcym, mającymi znaczenie dla danej zabawy, lub mającymi znaczenie w innych podejmowanych czynnościach;

17) śpiewa proste piosenki w języku obcym i wykorzystuje je w zabawie; wyjaśnia, iż obcym językiem posługują się dzieci i dorośli w innych krajach, nazywa wybrane kraje, np. sąsiadujące z Polską.

 

 Atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej rozszerzona jest o programy własne i opracowania autorstwa naszych nauczycieli:

 

 • Systemowy program wychowawczy.
 • Jak przeciwdziałać agresywnym zachowaniom dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Terapia przez sztukę.
 • Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki.
 • Radom moje miasto rodzinne.
 • Zwinne rączki.
 • Przedszkolak w świecie magii teatru.
 • Naturalna nauka języka.
 • Grafika formą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Opracowania

 • Rozpoznawanie i sposoby pracy z dzieckiem z zespołem ADHD
 • Edukacja obywatelska w przedszklou
 • Kto ty jesteś? Polak Mały, Jaki znak twój?Orzeł Biały.
 • Muzykoterapia i logorytmika w działaniach plastycznych
 • Wpływ zabaw i zajęć na powietrzu na rozwój ruchowy i zdrowie dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Jak zachęcić niejadków do poznawania nowych smaków.


W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów

 

Rytmika

      Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej oraz instrumentalnej. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie muzyki realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności - wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe odbywają się przy akompamencie pianina lub elektronicznego keyboardu. W czasie zajęć z rytmiki dzieci mają kontakt z muzyką na żywo gdzie zapoznają się z budową i sposobem gry na różnych instrumentach, uczą się piosenek o różnej tematyce, poznają i tańczą tańce ludowe, narodowe, integracyjne, grają na instumentach perkusyjnych. Dla każdej z grup wiekowej przewidziane jest 30 minut zajęć tygodnowo. Zajęcia prowadzi p. Ewa Gawrońska 

 

Profilaktyka komunikacji językowej 

 

 

      Grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki komunikacji językowej odbywają się w każdej z grup raz w tygodniu i trwają odpowiednio 15/30 minut. Mają one charakter profilaktyczny. Na zajęciach dzieci doskonalą pracę aparatu artykulacyjnego, utrwalają właściwy tor oddechowy oraz uczą się właściwej artykulacji poszczególnych głosek. Ponadto zajęcia rozwijają zarówno słuch fonetyczny jak i fizyczny, percepcję wzrokową, wzrokowo-słuchową oraz wzrokowo-ruchową. Podczas zajęć odbywa się wiele zabaw stymulujących lewą półkulę mózgu odpowiadającą za mowę. W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Zajęcia prowadzi p. Aleksandra Nędzi. 

 

Język angielski 

 

 

      W bieżącym roku szkolnym w dwóch oddziałach dzieci 3-letnich wprowadzono "intuicyjne przyswajanie języka angielskiego" poprzez kontakt dziecka z nauczycielem posługującym się jezykiem angielski. Samoistne przyswajanie języka w codziennych dla dziecka sytuacjach poprzez rozmowę, ruch, zabawę zapewnia zdecydowanie wyższy poziom znajomości języka obcego niż podczas tradycyjnego nauczania, nię męczy, nie nuży, nie wymaga żadnych specjalnych zdolności a wspiera komunikację, podnosi poziom poznawczy i poszrza zakres wiedzy dziecka. W grupie II lektorem j. angielskiego jest p. Monika Wasilewska, a w grupie III p. Paulina Bator 

 

 Język migowy

 

 

      Od września 2017 roku w naszym przedszkolu rozpoczęły się w grupie IV i VIII zajęcia języka migowego. Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich kontakt z elementarnymi znakami z zakresu daktylografi oraz ideografii. Nauka języka migowego pozwala dziecku na przyjemne ćwiczenia liter, głosek i słów w ciekawy sposób. dla dziecka jest zabawą, w której nie musi umieć czytać, aby "przeczytać". Nauka znaków daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja w zapamiętywaniu znaków graficznych liter, ponieważ niektóre znaki swoim wyglądem przypominają faktyczną literę, a samo miganie trenuje motorykę rąk. Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszytkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu kontaktowania się z osobami z wadą słuchu. Powoduje rozwój umiejeętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia. Nauka języka odbywa się w toku dnia w różnych sytuacjach zadaniowych, zabawowych i podczas swobodnej aktywności dzieci. Elementy języka wprowadzają: p Katarzyna Skorza i Magdalena Kwiatkowska.        

 

Profilaktyka wad postawy 

 

      W przedszkolu odbywają się zajęcia z zakresu " Profilaktyki wad postawy" prowadzone są raz w tygodniu i trwają 15/30 minut w zalezności od grupy wiekowej. Zajęcia dostarczają dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej, uwzględniająć stopień trudności oraz rozwój psychofizyczny i motorycznych dzieci. Najważniejszym aspektem zajęć jest kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. Zajęcia mają charakter profilaktyczny podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu. Podczas wykonywanych ćwiczeń dzieci uczą się szybkości i zwinności. Kształtują świadomość ciała oraz orientację przestrzenną, uaktywniają układ narządów ruchu, krążenia i oddechowy. Szczególna uwagę zwraca się na wzmacnianie mięśni klatki piersiowej, mięsni brzucha, grzbietu i kończyn. U dzieci rozwija się również poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, wdrażanie do wzajemnej współpracy w czasie wykonywanych ćwiczeń. Zajęcia prowadzi raz w tygodniu dla wszystkich dzieci 3 i 4 letnich p. Barbara Ryters.

                                                                               


Ponadto dzieciom z niepełnosprawnością proponujemy uczestnictwo w następujących zajęciach:

 

Zajęcia  logopedyczne

 

      Na zajęciach logopedycznych w naszym przedszkolu p. Monika Kornatka dba o to by dzieci mówiły płynnie, wyraźnie oraz zgodnie z regułami języka polskiego. Prowadzi zajęcia zarówno grupowe jak i indywidualną terapię logopedyczną. Diagnozuje wszelkie zaburzenia mowy u dzieci oraz opracowuje programy oddziaływań terapeutycznych. Ćwiczy prawidłowy rozwój mowy u dzieci niemówiących lub słabo mówiących, doskonali wymowę już ukształtowaną. Pomaga usuwać wady i zaburzenia mowy oraz zaburzenia głosu. Podczas zajęć korzysta z szerokiego zasobu pomocy logopedycznych oraz z  licznych programów multimedialnych. Jednak sukces terapii użależniony jest nie tylko od systematycznej pracy w przedszkolu, ale również od zaangażowania rodziców i ich pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia z terapii pedagogicznej trwają 30 minut. 

 

Zajęcia z psychologiem 

 

      Psycholog w przedszkolu to osoba towarzysząca dzieciom w ich codziennej drodze, mająca za zadanie wspomagać ich naturalny rozwój i stwarzać ku temu jak najbardziej optymalne warunki. Pani Maria Kacperska prowadzi indywidualne  zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednym z podstawowych narzędzi pracy naszej psycholog jest wspólna zabawa. Stanowi ona klucz do świata dziecięcych przeżyć, pozwala na stwarzanie okazji, w której dziecko ujawni skrywane potrzeby, sposób postrzegania i rozumienia świata, pozwala odkryć przyczyny niepokojących zachowań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w gabinecie psychologa. Trwają około 30 minut.

 

Bajkoterapia 

 

       Jest wykorzystywana w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Pomaga dzieciom w rozwijaniu ich inteligencji, porządkowaniu uczuć oraz rozwiązywaniu problemów i trudności. Bajkoterapię realizuję się poprzez czytanie dzieciom właściwej dla danego problemu opowięści terapeutycznej tzw. "Bajko- pomagajki". Odpowiednio dobrane treści pomagają w  przezwycięzaniu lęków, przedstawiąją pewne wzorce postępowania, umożliwiają zrozumienie nowej sytuacji i podpowiadają jak sobie z nią radzić, dają wiarę we własne siły umiejętności, budują dobre samopoczucie i nastawienie do pozytywnego myślenia oraz rekompensują niezaspokojoe braki i potrzeby. Bajkoterapia w naszym przedszkolu prowadzona jest 1 raz w tygodniu dla dzieci wymagających wsparcia w procesie edukacyjnym. Terapię prowadzę p. A. Jagiełło dla grup młodszych, oraz p. M. Kwaterkiewicz dla grup starszych.

 

Arteterapia 

 

      Arteterapia znana jako "terapia sztuką" stanowi doskonałą formę uzupełniającą proces edukacyjno-terapeutyczny. W aspekcie oddziałowywań terapeutycznych pełni trzy podstawowe funkcję rekreacyjną(możliwość wypoczynku, nabierania siły), edukacyjną(dostarczanie dodatkowej wiedzy), oraz korekcyjną (przekształcanie szkodliwych mechanizmów na takie które są bardziej wartościowe). Zajęcia skierowane są do dzieci z zaburzeniami w sferze psychicznej, fizycznej lub społecznej. W naszym przedszkolu zajęcia grupowe prowadzą raz w tygodniu panie: Magdalena Wróbel dzieci młodsze, Agnieszka Jęczkowska, Katrarzyna Markowska grupy dzieci starszych.

 

Sensoplastyka

 

      

Edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu, stymuluje wszystkie zmysły, wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym "łatwiej" się myśli, tym sprawniej przebiegają wszystkie procesy analizy i syntezy. Celem zajęć jest budowanie twórczych samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane na konfrontację z rzeczywistością. Dzieki zajęciom dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał który jest suchy i sypki zamienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywając w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo- skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystostowania się do zmian. Zajęcia z sensoplastyki skierowane są do dzici z 6- letnich wymagających specjalistycznego wspomagania i prowadzone są przez p. Katarzynę Kwaśnik.

 

Integracja Sensoryczna 

 

 

     Głownym zadaniem w terapii Integracji Sensorycznej jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Odbywa się to w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało na nie reakcją adaptacyjną, poprawiając tym samym integrację tych bodźców. Najważniejszą zasadą terapii jest to, że ma być ona dla dziecka przyjemnośćią. Terapia Si rozwija: 

ciało - dzięki lepszej współpracy między zmysłami poprawia się koncentracja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa, orientacja w schemacie ciała oraz motoryka duża i mała.

umysł - rozwijają się procesy poznawcze takie jak: uwaga pamięć, myślenie i spostrzegawczość.

Sprzęt do terapi SI daje wiele możliwości dostarczania bodzców sensorycznych i zapewnia ruch całego ciała. Można go podzielić na :

1. Sprzęt podwieszany - huśtawki, trapezy, hamaki, drabinki, platformy, konik, helikopter

2. Sprzęt naziemny - beczki, tunele, deskorolki, zjeżdzalnie, drabinki wspinaczkowe, deski równoważne irotacyjne, liny, sprzęt do balansowania 

W naszym przedszkolu terapią objęte są wszystkie dzieci wymagające specjalistycznego wspomagania. Indywidualne zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają około 30 minut. Prowadzone są przez doświadczoną specjalistkę p. Barbarę Szczęsny. 

 

Dogoterapia

 

      Dogoterapia to zajęcia wspomagające rozwój fizyczny, psychiczny i ilntelektualny dzieci oparte o zabawę ze specjalnie wyszkolonym i przystosowanym do pracy z dziećmi, psem terapeutą. Dogoterapia kierowana jest do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami zarówno psychicznymi jak i fizycznymi. W naszym przedszkolu dzieci uczeszczają na zajęcia raz w tygodniu i bawią się z psem rasy Cocker Spaniel Cavalier o imieniu Niki. Zajęcia prowadzone są przez dyplomowaną dogoterapeutkę p. Katarzynę Kwaśnik. Zajęcia trwają 15/30 minut w zależności od grupy wiekowej, a każde spotkanie ma wcześniej przygotowany cel terapeutyczny, indywidualnie dla każdej grupy. 

 

Rehabilitacja ruchowa 

 

  

       Potrzeba ruchu  jest zjawiskiem naturalnym człowieka. Poprzez ruch, obcowaniem z nim, dziecko zdobywa doświadczenie, przyswaja umiejętności, które później będzie wykorzystywało w dalszym życiu. Dziecko stopniowo doskonali swoje podstawowe ruchy lokomocyjne oraz ruchy warunkujące wykonywanie różnych czynności. Dlatego bardzo istotne jest, wykorzystanie w pracy terapeutycznej możliwości doświadczania przez dziecko ruchu. Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem we wspomaganiu dzieci niepełnosprawnych. Wczesne podjęcie działań rehabilitacyjnych, stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności terapii. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej odbywają się raz w tygodniu i trwają 15/30 minut w zależności od grupy wiekowej. Zajęcia prowadzi p. Aneta Bętkowska.

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

 

     Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania rychowego
 • świadomości przestrzeni i działania w niej 
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu

System ćwiczeń ma zastosowanie we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju emocjalnego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować w niej najpierw z partnerem w parach, a wreszcie z całą grupą. Podczas kontaktu z drugim człowiekiem uczy się opiekować drugą osobą. Ruch jest zabawą,  która daje przeżyć radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia prowadzą p. Anna Głogowska, p. Katarzyna Kołazińska, p. Agnieszka Szczygielska i p. Izabela Jastrzębska.

 

Terapia ręki 

 

        Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, dużej motoryki w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, faktur, materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rożróżniania. Podczas usprawnienia ręki wykonuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej ręki dziecka, sprawności manipulacyjna dłoni, umiejętnośći chwytu oraz koordynacje pomiędzy dłońmi. W późniejszym etapie obejmuje naukę pisania. Zajęcia z terapi ręki przeznaczone są dla dzieci które:

 • niechętnie podejmują czynności manualne(malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)
 • mają problem w opanowaniu umiejętności samoobsługowych(ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie przedmiotów)
 • mają problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • mają trudności w dosttosowaniu szybkości i zakresu ruchów do charakteru wykonywanej czynności - wykonują czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 • nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego uscisku dłoni, np. siadania na własnych dłoniach, batdzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakurach, mają problemy grafomotoryczne, w tym trudności we wstępnej nauce pisania.

Zajęcia z elementami terapii ręki prowadzi p. Magdalena Śledź - grupy młodsze oraz p. Magdalena Kwiatkowska - grupy starsze.Dzieciom i ich rodzicom  proponujemy udział w następujących wydarzeniach cyklicznych:

 • Wesołe soboty 
 • Dni otwarte
 • Zajęcia otwarte
 • Festyny rodzinne
 • Przedstawienia z cyklu "Rodzice - Dzieciom"
 • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"

      Jak dowodzą autorki ksiązki "Wychowanie przez cztanie"- Irena Kożmińska i Elżbieta Oleszeska zalet z systematycznego cztania dziecku jest wiele "(...) Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną,  zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia(...).

Korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego dziecka:

 • czuje się ważne  i kochane
 • buduje jego mocne poczucie wartości - wewnętrzną siłe i wiarę w siebie, które wpływa na jego jakość jego życia 
 • buduje mocną więź między rodzicem a dzieckiem 
 • poprawia koncentrację 
 • stanowi korzyści językowe i umysłowe 
 • buduje bagaty piękny język 
 • poprawia koncentrację 
 • umiejętność słuchania 
 • przygotowanie do nauki w szkole 
 • kształtowanie nawyku czytania oraz zdbywania wiedzy 

      Akcja prowadzona jest w naszym przedszkolu od kilku lat i systematycznie dokumentowana. Wszystkich chętnych do właczenia się w nasze działania prosimy o kontakt z nayczycielkami. Czekamy na Państwa propozycje, aby w wolnej chwili mogli się spotkać z dziećmi na wspólnym czytaniu i pozostawieniu śladu po swoim udziale w "Kronice Cała Polska czyta dzieciom".


      

W roku szkolnym 2017/2018 organizujemy także wiele uroczystości: 

 

 • Regionalny konkurs plastyczny dla dzieci niepełnosprawnych "Zaczarowany świat"
 • II edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia p. Radosława Witkowskiego "Maluchy, średniaki i starszaki to bezpieczne przedszkolaki"
 • "Sztafeta dla Niepodległej"
 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Zabawa z Mikołajem
 • Jasełka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
Współpracujemy również z wieloma instytucjami użyteczności publicznej, które wspierają nasze działania:

 • Strażą Pożarną
 • Strażą Miejską
 • Policją
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Państwową Inspekcją Transportu Drogowego
 • Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym
 • Domem Kultury Borki
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. J.A i A.S   Załuskich
 • Muzeum im. J.Malczewskiego
 • Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży Arka
 • Młodzieżowym  Zespołem Ludowym Guzowianki
 • Nadleśnictwem Marcule
 • Radomskim Towarzystwem Opieki Nad Zwierzetmi
 • Ratownictwem Medycznym Deltamed  
 • Kinem Helios
 • Castoramą
 • Miejskim Ośrodekiem Kultury Amfiteatr
 • Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemologiczną w Radomiu
 • Wydziałem Ochrony Środowiska w Radomiu
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 w RadomiuW naszym przedszkolu panuje miła, przyjazna atmosfera. 

ZAPRASZAMY!

Projekt i wykonanie www.pawelec.info